Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Mệnh đề Danh từ (Noun Clauses) 0

Lý thuyết
Mệnh đề danh từ trong tiếng Anh
Trong tiếng Anh mệnh đề danh từ là mệnh đề có thể đóng vai trò như một danh từ trong câu, câu chứa mệnh đề danh từ thường là một câu phức. Trong câu, danh từ làm nhiệm vụ gì thì mệnh đề danh từ làm nhiệm vụ đó. Vậy ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^