Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học

Động từ nguyên thể & Danh động từ (Gerunds and Infinitive) 0

Lý thuyết
Danh động từ (gerunds) và động từ nguyên mẫu (infinitives)
Như các em đã biết, Gerunds  (danh động từ) nói cho dễ hiểu và dễ nhớ như chính tên gọi của nó là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ. Sau khi chuyển thành danh từ, Gerunds có thể được dùng làm chủ ngữ (Learning English is necessary), tân ngữ hoặc bổ ngữ (I like swimming) hoặc ...
Kiến thức cơ bản về động từ
Động từ là một thành phần không thể thiếu trong câu, vì vậy việc nắm vững được những kiến thức cơ bản về động từ trong Tiếng Anh sẽ tạo cho bạn một cơ sở và nền tảng tốt để tiếp tục nâng cao khả năng ngữ pháp của mình. Hãy cùng Ms. Hồng ...
Luyện tập để khỏi quên nhé ^^