Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học
Kiến thức cơ bản về động từ

Động từ là một thành phần không thể thiếu trong câu, vì vậy việc nắm vững được những kiến thức cơ bản về động từ trong Tiếng Anh sẽ tạo cho bạn một cơ sở và nền tảng tốt để tiếp tục nâng cao khả năng ngữ pháp của mình. Hãy cùng Ms. Hồng Lê tìm hiểu về thành phần câu vô cùng quan trọng này nhé.

 verb

I.    Định nghĩa (Definition)

Động từ (verbs) là từ hoặc cụm từ được dùng để diễn tả hành động (action) hoặc trạng thái (state).

II.  Các loại động từ (Kinds of verbs)

Dựa trên các tiêu chí khác nhau, động từ có thể được phân thành nhiều loại.

1. Ngoại động từ và nội động từ (Transitive and intransitive verbs)

1.1. Ngoại động từ (Transitive verbs) diễn tả hành động tác động trực tiếp lên người nào đó hoặc vật nào đó; nói cách khác, ngoại động từ là động từ thường được theo sau bởi danh từ hoặc đại từ làm tân ngữ trực tiếp (direct object).

Ex: Let’s invite A.

[NOT Let’s invite.]

You surprised me.

[NOT You-surprised.]

Động từ invite và surprise sẽ không đủ nghĩa nếu không có danh từ Sally và đại từ melàm tân ngữ.

1.2. Nội động từ (Intransitive verbs) diễn tả hành động dừng lại ở người nói hoặc người thực hiện hành động đó; nói cách khác, nội động từ là động từ không cần có tân ngữ trực tiếp (danh từ hoặc đại từ) theo sau.

Ex: Do sit down.

The children are playing.

Động từ sit và play không cần có tân ngữ trực tiếp cũng đã đủ nghĩa.

*Lưu ý:

-     Nhiều động từ có thể vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ (nghĩa của chúng có thể thay đổi).

Ex:

+We lost.

We lost the match.

+He ran as fast as he could.

He has no idea how to run a business.

+They grow flowers in the garden.

Flowers grow in the garden.

-     Ngoại động từ có thể có hai tân ngữ: tân ngữ trực tiếp (direct object) và tân ngữ gián tiếp (indirect object).

Ex: My friend has just sent me a postcard.

Or. My friend has just sent a postcard to me. [direct object: a postcard; indirect object:me]

-     Tân ngữ theo sau nội động từ thường là tân ngữ của giới từ (prepositional object) chứ không phải là tân ngữ trực tiếp của động từ.

Ex: We walked across the fields.

[NOT We talk the fields]

Let’s talk about your plan.

      [NOT Let’s talk your plan]

-     Một số ngoại động từ có thể được theo sau bởi một tân ngữ và một bổ ngữ của tân ngữ (verb + object + object complement). Bổ ngữ của tân ngữ thường là tính từ, danh từ hoặc danh ngữ.

Ex: I find her attitude strange.

They elected him president.

That boy regards Bill as his father.

2.   Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc (Regular and irregular verbs)

2.1. Động từ có quy tắc (Regular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập bằng cách thêm -ed vàọ động từ nguyên mẫu (infinitive).

      Exinfinitive                                 past                                          past participle

work (làm việc)                       worked                                                 worked

invite (mời)                             invited                                     invited

study (học)                              studied                                     studied

2.2. Động từ bất quy tắc (Irregular verbs) là động từ có hình thức quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) được thành lập không theo quy tắc nhất định nào. Hình thức quá khứ đơn và quá khứ phân từ của các động từ này nằm trong bảng động từ bất quy tắc (phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc).

Ex:       infinitive                      past                  past participle

be (thì, là, ở)                       was/ were                    been

see (nhìn thấy)                        saw                            seen

teach (dạy)                            taught                        taught

3.   Trợ động từ và động từ thường (Auxiliary and ordinary verbs)

3.1. Trợ dộng từ (Auxiliary verbs) 

Trợ động từ là các động từ đặc biệt (special verbs) be, have, do, can, may, must, ought, shall, will, need, dare, used được chia thành hai nhóm: trợ động từ chính (principal auxiliary verbs) và trợ động từ tình thái (modal auxiliary verbs).

a.   Trợ động từ chính (Principal auxiliary verbs) gồm be, do, have, được dùng với động từ khác để chỉ thì, thể, và để thành lập câu hỏi hoặc câu phủ định.

infinitive present tense past tense past participle
to be am, is, are was, were been
to do do, does did done
to have have, has had had

•     Be được thêm vào động từ khác để tạo thành thể tiếp diễn hoặc bị động.

Ex: The children are playing in the yard.  

He was imprisoned for three years.

•     Do được dùng để thành lập câu hỏi, câu phủ định và dạng nhấn mạnh của các động từ không có trợ động từ .

ExDo you smoke?

didn’t see them.

She does like you

•     Have được dùng để tạo thể hoàn thành.

Ex: We have lived here for a long time.

I realized that I had met him before.

*Lưu ý: Be, do, have cũng có thể được dùng như động từ thường (ordinary verbs).

Ex: He is lazy.

He does nothing.

He has no job.

4.   Linking verbs) là một loại động từ đặc biệt (spe­cial verb) được dùng để kết nối chủ ngữ (subject) của câu với bổ ngữ của nó (subject complement). Các từ thông dụng: be(thì, là, ở), seem (có vẻ như, dường như), appear (hình như, có vẻ), look (trông như, trông có vẻ), sound (nghe như), smell (có mùi), taste (có vị), feel (cảm thấy)become(trở thành), get (trở nên).

Ex:       My father is a doctor.

São Paulo has become the largest city in South America.

It’s getting dark.

-     Bổ ngữ theo sau linking verbs có thể là một danh từ hoặc một tính từ.

Ex:       Your argument sounds right.

She has turned dressmaker.

He looks intelligent.

-     Một số hệ từ được dùng để nói về sự thay đổi (hoặc không thay đổi): become, get, grow, go, turn, stay, remain, keep.

Ex:       It’s becoming/ getting/ growing colder.

How does she stay so young?

The leaves are turning brown.

★  Lưu ý: Một số linking verbs cũng có thể được dùng như động từ thường (ordinary verb), nhưng có nghĩa khác. Khi các động từ này được dùng như động từ thường thì chúng có thể dùng với trạng từ (không dùng vởi tính từ).

Ex:       You look very unhappy.What’s the matter? ( linking verb)

The boss looked at me angrily.

[NOT The boss looked at me angry]

Động từ là một mảng ngữ pháp tương đối rộng và đòi hỏi người học Tiếng Anh phải tìm hiểu từ gốc đến ngọn, từ cơ bản đến nâng cao để có thể học xa hơn và hiểu sâu hơn để không chỉ là vượt qua các kỳ thi đại học Tiếng Anh mà còn để hiểu hơn về văn hóa và tập quán nước Anh. Để tham khảo các bài học khác của các giáo viên chuyên ngữ các bạn có thể theo dõitại đây . Chúc các bạn ôn thi Đại học tiếng Anh năm 2016 thật tốt và đạt hiệu quả cao!Chúc các bạn học tốt.

    Bài tập để khỏi quên nhé ^^