Bài giảng tiếng anh dễ nhớ và dễ học
Câu phức hợp và đại từ quan hệ

Dreamhigh xin giới thiệu cho các bạn cách sử dụng câu phức hợp và đại từ quan hệ đây là phần ngữ pháp quan trọng, không thể thiếu trong đề thi các bạn hãy tham khảo bài học dưới đây nhé:

Tiếng Anh có 2 loại câu:

- Câu đơn giản: là câu có 1 thành phần và chỉ cần như vậy câu cũng đã đủ nghĩa.

- Câu phức hợp: là loại câu có 2 thành phần (2 mệnh đề) chính/phụ nối với nhau bằng một từ gọi là đại từ

quan hệ. 

1. That và which làm chủ ngữ của mệnh đề phụ 

Nó đứng đầu câu phụ, thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước nó và đóng vai trò chủ ngữ của câu

phụ. Trong trường hợp này không thể lược bỏ that hoặc which

We bought the stereo that had been advertised at a reduced price.

(We bought the stereo. It had been advertised at a reduced price) 

2.That và which làm tân ngữ của mệnh đề phụ 

Nó thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước nó, mở đầu câu phụ nhưng đóng vai trò tân ngữ trong câu phụ. Trong trường hợp này có thể lược bỏ that hoặc which:

 George is going to buy the house (that) we have been thinking of buying.

(George is going to buy a house. We have been thinking of buying it.) 

Người ta dùng that chứ không dùng which khi:

+ Đứng trước nó là một tính từ so sánh bậc nhất + danh từ

        That is the best novel that has been written by this author.

+ Khi đằng trước nó là một số các đại từ phiếm chỉ như all, some, any, anything, everything, much, little,

nothing v.v..

        I want to see all that he possesses.

        All the apples that fall are eaten by pig. 

3.Who làm chủ ngữ của mệnh đề phụ 

Nó thay thế cho danh từ chỉ người hoặc động vật đứng trước nó và đóng vai trò chủ ngữ của câu phụ.

Trong trường hợp này không thể lược bỏ who:

         The man who is in this room is angry.  

4.Whom làm tân ngữ của mệnh đề phụ 

Nó thay thế cho danh từ chỉ người hoặc động vật (động vật nuôi trong nhà) đứng trước nó và đóng trò tân

ngữ của câu phụ; nó có thể bỏ đi được.  

The men (whom) I don't like are angry. 

Nếu whom làm tân ngữ của một ngữ động từ bao gồm 1Verb + 1 giới từ thì lối viết chuẩn nhất là đưa giới từ đó lên trước whom.  

The man to whom you have just talked is the chairman of the company.  

Tuy nhiên nếu whom là tân ngữ của một ngữ động từ bao gồm 1động từ + 2 giới từ thì 2 giới từ đó vẫn

phải đứng đằng sau động từ.  

The man whom you are looking forward to is the chairman of the company.  

Không được dùng who thay cho whom trong văn viết dù nó được chấp nhận trong văn nói.  

    Bài tập để khỏi quên nhé ^^