Giới thiệu các khóa học
DH1.1, DH 2.1, DH3.1, DH4.1, DH5.1

ĐỐI TƯỢNG:

Học sinh từ lớp 1 - lớp 5
Học lực khá -giỏi

MỤC TIÊU:

-Luyện nghe nói, phát âm, phản xạ cùng giáo viên BẢN XỨ
-Luyện ngữ pháp, từ vựng CHUYÊN SÂU
-Luyện thi các chứng chỉ quốc tế như TOEFL PRIMARY/ MOVERS, FLYERS
-Luyện thi vào CÂP 2 CHUYÊN CHỌN